Kuran’da geçen erkek isimleri ve anlamları

06.01.2016
28.451
A+
A-
Kuran’da geçen erkek isimleri ve anlamları

Dinimizde isim vermek çok önemlidir. İsim verirken bu ismin sadece Kur’anı kerimde geçiyor diye vermememiz ismin anlamının da iyi olması gerekir. Bununla beraber Allah’ın isimleri’nin tek başına çocuklara verilmemesinin doğru olmadığı bu konuda uzmanlaşmış hocalar tarafından bildirilmiştir. Örneğin  Samet ismi, hiç kimseye muhtaç olmayan demektir. Bu sadece Allah’a mahsus bir durumdur, isim olarak kullanılamaz. Bu ismin başına “Abd” yani “kul” ön eki getirilerek Abdussamed olarak verilebilir..

Kuran’da geçen erkek çocuk isimleri

Gebelik döneminde çiftler doğacak çocukları için Kuran’da geçen bebek isimleri,Kuran’da geçen erkek çocuk isimleri,Kuran’da geçen erkek çocuk isimleri şeklinde araştırmalar yaparlar.Bu konuda Kuran’da geçen erkek çocuk isimlerini detaylı olarak sizin için toparladık.

ABDULLAH: Allah’ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin en sevdiği isimlerden olup aynı zamanda babasının adıdır.

ABDÜLKADİR :Değer, onur, şeref, kıymet, itibar; parlaklık; kudret sahibi, kudretli, kuvvetli ve güçlü gibi anlamlara gelir.

ADEM : Adam, insan ve insanoğlu gibi anlamlara gelir. Mecazi olarak, insanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse anlamında da kullanılır.

ADİL: Doğruluk gösteren; doğru, eşit, eş, adeletli davranan, her işinde adalet ve doğruluk bulunan hükümet ve Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan kimse manalarına gelir.

AKİF : Bir şeyde sebat eden, her şey üzerinde azimle duran,  sebatlı, kararlı; ibadet eden, ibadetle uğraşan, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, i’tikafa giren ve direnen anlamlarına gelir.

ALİ : Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimlerinden biridir. Kur’an’da pek çok yerde geçer. Peygamber efendimizin vefatından sonra  halifelik yapan 4 halifeden biridir.

ALİM : Alim kelimesi Arapça’daki bilmek anlamına gelen ‘ a-l-m’ kökünden türetilmiştir. Çok okumuş, bilgin, çok bilen, bilgili, sonsuz ilim sahibi, belli düzeyde bir bilgi birikimine sahip olan kimse anlamına gelir.

ARAF : Sert tepe ve kum tepesi anlamına gelir. Adetler ve usuller anlamına gelen ‘urf’ sözcüğünün çoğuludur. A’raf, cennet ile cehennem arasındaki tepeye verilen bir yerin adıdır. Taberi’nin bildirdiğine göre, günah ve sevapları eşit olduğundan cennet ya da cehenneme giremeyenlerin toplandığı yerdir.

ARAFAT: Kaynaklarda anlatıldığında göre Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennet’ten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir müddet ayrı kalıp nihayet Arafat dağı’nda buluşmuşlardır.Bu kelime ‘buluşma ‘ anlamına gelen ‘te’arrafe’ kökünden alınmış ve buraya ‘’ Arafat’ denmiştir.

ASEL :  Arapça’da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15. Ayette geçer.

ASIM : Yasak, yanına yaklaşılmayan; günahtan, haramdan çekinen; iffetli, ismetli, namuslu ve perhizkar gibi manalara gelir.

AZER : Farsça kökenli bir isimdir, ateş anlamına gelir. Hz. İbrahim’in babasının adıdır. Bayan adı olarak da kullanılır. Enam süresi 74. Ayette geçer.

AZİM : Büyük, ulu, iri, muhteşem; kuvvetli; şiddetli; derecesi yüksek; önemli, mühim, müthiş; azmeden, azimli, kararlı gibi anlamlarına gelir. Azim, yüce Allah’ın isimlerinden biridir. Hakiki büyüklük Allah’a mahsustur.

AZİZ : Muhterem, sayın, saygın, kıymetli, değerli, seçkin, izzet sahibi, üstün, yüce, saygıdeğer, onur ve şeref sahibi, bulunmaz derecede az ve nadir olan, az bulunur; sevgili; veli; evliya, ermiş; Allah’ın izzetli kıldığı mü’min; kuvvetli, galip, kendisine üstün gelinemez, aciz bırakılamaz, her şeye gücü yeten, hiçbir zaman yenilmeyen; manevi gücü çok üstün olan; eşsiz şerefli benzersiz ve erişilmez gibi manalara gelir.

AZMİ :  Kasıt, niyetlilik karar; azim sahibi, kemikli, kemikten yapılmış, kemikle ,ilgili ve güçlü, kuvvetli gibi manalara gelir.

BERK : Arapça kökenli bir isimdir. Şimşek, pırıltı, kıvılcım; sert , katı, sağlam, güçlü, kuvvetli; şiddetli ve hızlı anlamındadır.

BEŞİR : Müjde getiren, müjde veren, müjdeci, müjdeleyen, sevindiren; güler yüzlü, güzel yüzlü, güleç yüzlü, sevecen insan anlamına gelir.

BEYTULLAH : Kur’an’da  ‘beyt’ şeklinde geçmektedir ve ev anlamına gelir. Beytullah ise Allah’ın evi anlamındadır ve Mekke’de bulunan Kabe nin de özel adıdır.

BURHAN : Huccet, kanıt , ispat; hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayıran delil ve İlahi aydınlık gibi anlamlarına gelir.

BÜDÜ : Kur’an’da Fatiha süresinin beşinci ayetinde geçen ‘ na ‘’ büdü’’ ( ibadet ederiz) fiilinden alınmış, tam olarak anlamı olmayan bir isimdir. Sırf Kur’an da geçiyor diye verilmesi tavsiye edilmez. Kur’an da geçen her kelime çocuklara isim olarak verilemez. Mahiyeti araştırılması gerekir.

CALÜT : İsrailoğullarının düşmanıdır. Kur’an da geçmesine rağmen verilmesi tavsiye edilmeyen isimlerdendir.

CEBRAİL : İbranca kökenli bir isimdir. Allah’ın kulu anlamına gelir. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biridir.

DAVUD : İbranca kökenli bir isimdir. İbranca’da  ‘sevgili ve aziz anlamındadır. Kendisine kitap olarak Zebur’un verildiği büyük peygamberlerden biridir.

EBREHE : Ordusuyla Kabe’ye saldıran Hiristiyan asıllı bir kişidir. Kur’an da geçiyor diye verilmesi tavsiye edilmeyen isimlerdendir.

ECİR : Bir iş veya emek karşılığı verilen şey, sevap; aziz ve sevgili gibi anlamlara gelir.

EKREM : En keremli; çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık ve çok onurlu gibi anlamlara gelir. Cömertlerin en cömerti anlamına gelen  Ekremü’l-Ekremin,  Cenab-ı Hakk’ın bir vasfıdır.

ELYESA : Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamberdir.

EMİN : Korkusuz, emniyette olan, inanan, güvenen, şüpheye düşmeyen, kati olarak bilinen kimse; inanılır, güvenilir, itimad edilir, sakıncasız, tehlikesiz, emniyetli kimse, koruma muhafızı, bir şeyi koruyan anlamlarına gelir.

EMRE : Aşık, mübtela ve vurgun; halk şairi; kardeş ve arkadaş anlamlarına gelir.

EYYUB : Dönen, pişman olan ve günahlarına tövbe eden anlamlarına gelir.

FADL : İyilik; fazilet ve erdemlilik anlamlarına gelir.

FİRAVUN:  Amelika hükümdarının lakabıdır. Verilmesi tavsiye edilmeyen isimlerdir.

FURKAN:  İyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şeydir. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik; iki şey arasını ayırmak; açıklamak; bir hükme bağlamak; iyiyi kötüden ayırt eden anlamlarına gelir.

GAFFAR :  Allah’ın ( c.c ) sıfatlarından ve isimlerindendir. Kul anlamına gelen  ‘abd ‘ takısı almadan isim olarak verilmesi doğru değildir.

GAFUR  : Allah’ın isimlerindendir. Mağfiret eden, yarlığayan, affeden, bağışlayan, örten, perdeleyen, gizleyen, merhamet eden ve eşyayı kabın içine yerleştiren anlamlarına gelir. ‘Abd’ takısı almadan tek başına isim olarak verilmesi uygun değildir. Abdulgafur şeklinde kullanılabilir. Abdulgafur ise suçları bağışlayan ve merhamet eden Allah’ın kulu anlamına gelir.

HAFIZ : Muhafaza eden, saklayan esirgeyen ve koruyan anlamına gelir. Hafız, Kur’an’ı Kerim’i ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimseye verilen bir sıfattır.

HAKKI : Doğruluk ve insaf sahibi; dava ve iddiada hakikate uygunluk; doğrulukla ilgili; hakla ve adaletle ilgili gibi anlamlara gelir.

HAKİM : Hikmet sahibi ve her şeye hükmeden; dava yargılama işine memur olan, yargıç; üstte bulunan, egemen olan; hekim, akıllı , becerikli; kadı, vali, amir, hükümdar ve emir anlamlarına gelir. Allah’ın isimlerinden birisidir.

HALİL : Sadık ve samimi dost gibi anlamlarına gelir.

HALİM : Sakin, sessiz ve yumuşak huylu anlamlarına gelir.

HALİS : Hilesiz, katkısız, karılmamış, katışıksız, saf, temiz, yalın, içten ve samimi gibi anlamlara gelir.

HAMAN: Karun döneminde baş vezirlik görevini yerine getiren kişidir.

HAMDİ: Allah’ı övmek ve Allah’a şükretmek; Allah’ı övmeyle ve Allah’a şükretmekle ilgili; şükreden ve şükredici gibi anlamlara gelir.

HAMİD :  Hamdeden ve şükreden kul; övülmeye değer gibi anlamlara gelir.

HANİF : Allah’ın bir olduğuna inanan ve İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan gibi anlamlara gelir.

HARUN : Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen peygamberlerdendir. Hz. Musa’nın küçük kardeşidir.

HASBİ : Hasbi kelimesi, isteyerek ve karşılık beklemeksizin bir şey yapma anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de geçtiği şekliyle ise yetme ve kafi gelme manasını ifade eder.

HASİB : Hayır sahibi, eli açık, cömert, değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi, muhasebeci, sayman gibi anlamlara gelir.

HAYATİ : Dirilik, canlılık; büyük önem taşıyan, önemli; hayata ve yaşayışa ait, hayatla ilgili ve yaşamsal anlamlarına gelir.

HAYR : İyi faydalı, hayırlı ve yararlı; herkesin beğendiği ve rağbet ettiği şeyler; şeref; meşru iş; faydalı ve sevabı gerektiren amel  manasına gelir.Bu isim ülkemizde erkeklere Hayri, bayanlara ise Hayriye şeklinde kullanılır.

HİDAYET : Hidayet doğru ve gerçek yol anlamına gelir.Hidayet hem erkekler için hemde kadınlar için kullanılabilen bir isimdir.

HİKMET : Hakimlik, bilgelik, gizli neden, sebep; felsefe; söz, kısa, öz , özlü söz ve vecize anlamına gelir.

HÜDA:  Doğru yolu gösteren ve hidayet eden anlamına gelir.

İBRAHİM :  Kur’an’da adı geçen Hz.İbrahim(a.s)  peygamberdir. İnananların ve halkların babası anlamına gelir.

İDRİS : İlim ve fende ileri seviyede olan anlamındadır. Meyvesi hoş kokulu ve kerestesi güzel bir kiraz türüdür.

İHSAN : İyilik etme; bağış, bağışlama; verilen, bağışlanan şey; ihsan, iyilik, güzellik, uygun ve güzel olanı en güzel ve kusursuz bir şekilde yapmak.

İSRA : Bilhassa geceleyin yürütme, gece yolculuğu ve gönderme anlamlarına gelir. Peygamberimizin miraç gecesi Mekke’de bulunan Mescid-i  Haram’dan  Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya kadar olan yolculuğunu ifade eder.

İLYAS: Aslı İbranca ‘Eliyah’ veya ‘ Eliyahu’ olan peygamberdir.

İSA:  Kur!an-ı Kerim’de İsa ismi, bazen İbn Meryem veya Mesih şeklinde de geçer. İsa dört büyük Peygamberden biridir, Hıristiyanlığın kurucusudur, kendisine İncil verilmiştir.

İSHAK:’’ O gülüyor’’ anlamındadır. Hz. İbrahim’in iki oğlundan biridir.

İSLAM: Allah’a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma; iyi geçinme, barış içinde olma, sulh yapma; İslam dinine girip Müslüman olma anlamına gelir.

İSMAİL : ‘Allah’a itaatkar’ anlamına gelir. Hz.İsmail, Hz. İbrahim (a.s)’in oğludur.

KADİR: Değer, onur, şeref, kıymet, itibar; parlaklık; kudret sahibi, kudretli, kuvvetli ve güçlü gibi anlamlara gelir.

KAMİL: Bütün, tam, noksansız, eksiksiz, kemale ermiş, olgun, yetkin, yaşını başını almış, terbiyeli, görgülü, alim ve bilgili kimse gibi anlamlara gelir.

KAZIM: Öfkesini, kinini ve hırsını dizginleyen kimse anlamına gelir.

KERİM: Kerem sahibi, cömert, bol bol veren; lütfu, ikramı ve bağışı bol; ulu, büyük; şerefli; iyi huylu, insanlar arasında şeref ve itibarı olan anlamlarına gelir.Allah’ın isimlerindendir.Başına  ‘Abd’ takısı alarak ‘ Abdulkerim’ ( Kerem sahibi olan Allah’ın kulu anlamına gelir.) şeklinde kullanılması daha uygundur.

KEREM: İyilik, cömertlik, şeref, bağış, af, iyi davranış ve güler yüzlü olmak anlamlarına gelir. Bir Müslümanlarda bulunması gereken güzel huylardan birisidir.

KUDDUS: Temiz , pak, hata ve gafletten uzak, çok aziz, mübarek, kutsal, kutlu, hiçbir lekesi olmayan, bütün eksiklik ve kusurlardan münezzeh olan, herhangi  eksikliği kabul etmeyen, fazilet ve güzel sıfatlardan dolayı öğülen gibi anlamlara gelir.

LATİF : Kur’an’da geçtiği şekliyle latif, kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı ve her şeye bütünüyle nüfuz edebilen anlamına gelir. Latif Allah’ın güzel adlarından birisidir. Başına Abd’ takısı olarak Abdüllatif (Latif olan Allah’ın kulu demektir.) olarak kullanılırsa daha iyi olur.

LUT: Lut, Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adıdır. Hz.İbrahim’in peygamber olan yeğenidir.

MAHMUD: Hamd olunmuş ve övülmeye layık anlamlarına gelir.

MAHZUN: Hüzünlü, duygulu ve üzgün anlamlarına gelir.

MALİK: Bir şeye sahip olan ve bir şeyi olan demektir. Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan Zebanileri idare eden meleğin adıdır.

MARUF: Herkesçe, bilinen, tanınmış, belli, meşhur ve ünlü anlamlarına gelir. İhsan ve iyilik gibi şeriatın emrettiği ve uygun kabul ettiği, aklın ve dinin hoş gördüğü şeyler için kullanılır.

MECİD: Çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi anlamlarına gelir. Allah’ın sıfatlarındandır. Türk dil kuralı açısından Mecid ve Mecit olarak kullanılır. İsim olarak Abdülmecid şeklinde kullanılması daha uygundur.

MELİK: Malik ve sahip olmak anlamına gelen ‘m-l-k’ fiilinden türemiştir. Padişah, hakan, hükümdar, kral ve mal sahibi anlamına gelir.

MERCAN: Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, kırmızı kalker iskeletli hayvan ve bu hayvanın iskeletinden elde edilen süs eşyalarının yapımında kullanılan maddelere denir. Rahman süresi 58. Ayette geçer.

METİN : Metanetli, sağlam, dayanıklı, güçlü; sözü, özü doğru, sebatkar ve itimat edilir anlamlarına gelir. Hz.Peygamber (s.a.v)in isimlerindendir.

MEVLANA: Efendimiz  ve hazret anlamlarında bir ünvandır. Mevlana kelimesi tek başına kullanıldığında Celaleddin Rumi anlaşılır.

MİRSAD: Gözetleme yeri anlamına gelir.

MUAMMER: Ömrü uzun olan, uzun ömür süren, yaşayan, yaşamış kişi anlamlarına gelir.

MUHAMMED: Tekrar tekrar övülmüş ve bir çok güzel huya sahip gibi anlamlara gelir. Hz.Peygamber(.a.v)’in isimlerindendir.

MUHARREM:  Haram kılınmış anlamına gelir. Muharrem, Hicri-Kameri takvimin birinci aynı zamanda aşure ayıdır. İslamdan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır.

MUHSİN: İhsan eden, iyilikte ve bağışta bulunan anlamlarına gelir. Geniş anlamıyla Muhsin iman edip salih amel işleyen, Allah’ın emrettiklerini yapıp yasaklarından kaçınan, iyilik yapıp kötülüğü bırakan, zulüm ve haramdan kaçınan ve yaptığı her işi en iyi şekilde yapan anlamlarına gelir.

MUSA: Musa eski Mısır dilinde çocuk anlamına gelmektedir. Bunun yanında vasiyet edilmiş; vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş ve tavsiye olunmuş gibi anlamlara da gelir. Hz. Musa, Musevi dinine mensup olan İsraillilerin peygamberi ve kanun koyucusudur.

MUSADDIK: Gerçekliğini ve geçerliliğini bildiren; tasdik eden ve onaylayan anlamlarına gelir. Kur’an’da peygamber ve müminlerin sıfatı olarak kullanılmıştır.

MUSTAFA: Temizlenmiş, seçilmiş, güzide anlamlarına gelir. Hz. Peygamber (s.a.v)’in isimlerindendir.

MUTTAKİ: Çekinen, ittika eden Allah’tan korkan, abid, zahid; Allah korkusuyla kendisini günahlardan uzak tutarak Allah’ın azabından korunan ve böylelikle Allah’tan gereğince sakınan anlamlarına gelir.

MÜBİN: İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden ayıran; apaçık, anlaşılır, aşikar ve belli anlamlarına gelir.

MÜKRAMİN: İkram edilmiş; değerli ve kıymetliler anlamında kullanılan çoğul bir kelimedir.

MÜMİN: İslam dinine inanmış Müslüman kimse anlamlarına gelir. Allah’tan gelen her şeyi tasdik eden ve doğrulayan kimseler için kullanılan bir terimdir.

MÜNİR: Nurlandıran, ışık veren, parlak ve ziya anlamına gelir. Kuran’da Peygambere ve ilahi kitaplara sıfat olarak kullanılmıştır.

MÜZZEMMİL:  Herhangi bir şeyle örtünmüş, bürünmüş, herhangi bir şeye sarılmış olan, bir örtüye, veya battaniyeye bürünmüş olan anlamlarına gelir.

NAİM : Bolluk ve varlık içinde yaşayış anlamına gelir. Cennetin bir kısmının adıdır.

NEBİ: Nebi peygamber demek olup, Allah Teala’nın emir nehiylerni tebliğ etmesi için insanlara gönderdiği  zattır.

NECAT : Kurtulma ,kurtuluş ve selamet anlamlarına gelir.Kız ve erkek adı olarak kullanılır.Aynı kökten gelen ” Necati’ise kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili ve kurtuluş anlamlarına gelir.Necati şeklinde Mü’min süresi 41. ayette geçer.

NECMİ: Yıldızla ilgili ve yıldızlara ait anlamındadır.’’ Necmeddin’’ şeklinde kullanılırsa ’’dinin yıldızı ‘’ anlamına gelir.

NUH: Kuran’ı  Kerim’de ismi geçen 25 peygamberden üçüncü sırada gelen kişidir.

NURİ :Nura ait, nurla ilgili, ışıklı ve aydınlık anlamlarına gelir.

RAĞIB: Arzulu, isteyen ve rağbet eden anlamlarına gelir. Türk dil kuralına göre Rağıb veya Rağıp olarak kullanılır.

RAHİM: Esirgeyen, koruyan ,acıyan, bağışlayan ve merhametli anlamlarına gelir. İsim olarak Abdürrahim şeklinde kullanılmalıdır.

RAHMAN: Rikkat, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme anlamlarına gelen ‘rahmet’ kelimesinden türemiş olan Rahman, rahmanın en yüce derecesiyle muttasıf olan demektir. Allah Teala’nın güzel isimlerinden ve sıfatlarından birisidir.  Rahman, abd takısı aldığında isim olarak kullanılabilir. Abdurrahman, Rahman’ın kulu anlamına gelir.

RAMAZAN : Aşırı sıcak anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Hicri(kameri) ayların dokuzuncusudur. Ramazan, Müslümanların oruç tutmakla mükellef oldukları, dinimizce yüce ve kutsal kabul edilen bir aydır.

RAUF: Esirgeyen, acıyan ve çok merhamet eden anlamına gelir.  Allah’ın isimlerindendir. Bu sebepten ’abd’ takısı alarak kullanılır. Abdürrauf, lütuf, şefkat ve rahmet eden Allah’ın kulu anlamındadır.

RESUL : Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi, elçi ve aracı anlamındadır. Terim olarak Allah’ın elçisi ve peygamberi,  yeni bir kitap gönderilen peygamber anlamına gelir.

 

REŞAD: Doğru ve hak yolda yürüme anlamına gelir. Türk dil kuralına göre Reşad veya Reşat olarak kullanılır.

REŞİD: İyi ve doğruyu seçebilen; malını idare gücü olan; rüşd yaşına ulaşmış, akil ve baliğ ve erişkin kişi ve doğru yolda giden anlamlarında kullanılır.

RIDVAN: Rıza , razılık ve razı olma anlamlarına gelir. Bunun yanında cennetin kapısında bekleyen meleğin adı olduğu rivayet edilir.

SABRİ: Sabırla ilgili ve sabra ilişkin anlamlara gelir. Sabriye şeklinde bayan ismi olarak da kullanılmaktadır.

SADIK:  Doğru, gerçek, hakiki; yalan ve sahte olmayan; sadakatli, samimi ve bağlı anlamlarına gelir.

SAFA : Üzüntü ve kaderden uzak olma, rahat, huzur, iç ferahlığı, endişesizlik; eğlence; saflık ve berraklık gibi anlamlara gelir.

SAFVET: Saflık, temizlik, arılık anlamına gelir.

SAİD:  Mubarek, kutlu, uğurlu, mesud; sevap kazanmış ve Allah katında makbul tutulmuş anlamlarına gelir.

SALİH:  Yarar, yakışır; elverişli, uygun, salahiyeti bulunan, yetkili, dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi ve muttaki gibi anlamlarına gelir.

Samed ismi tek başına kullanılır mı ?

SAMED :Allah’ın güzel isimlerindendir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan anlamlarına gelir. Samed isminin tek başına kullanılması yerine ‘’abd’’ takısı alarak Abdussamed olarak kullanılması tavsiye edilmiştir.

SAMİRİ : İneğe tapan kabileye mensup bir şahsın adıdır .Bu kişi Hz.Musa zamanında insanları yoldan çıkarıp buzağıya taptırıyordu. Sırf Kuran-ı Kerim’de geçiyor diye kullanılması tavsiye edilmez.

SEFER : Bir yerden başka bir yere gitme, yolculuk, seyahat; gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları iş; savaş hazırlığı; savaşa gitme, harp, savaş anlamlarına gelir.

SELİM: Kusuru ve noksanı olmayan, sağlam; temiz; samimi; doğru; kurtulmuş; tehlikesiz ve zararsız anlamlarına gelir. Bayanlar için kullanılan şekli Selime’dir. Ama bu haliyle Kuran’da geçmez.

SIDDIK: Çok doğru olan, hiç yalan söylemeyen; hakikati kabul eden ve onaylayan anlamlarına gelir. Kuran’da peygamberlerin vasfı, iman edenlerin sıfatı ve şehitlikten önde gelen makam olarak zikredilmiştir.

SIDK: Doğruluk, gerçeklik; temiz kalplilik ve sadakat anlamlarına gelir. Her şeyde doğru olma anlamında kullanılır.

SUBHİ: Sabah vakti ve şafak anlamlarına gelir.  Türkçe’de  Subhi ve Suphi olarak kullanılır.

ŞAKİR: Şükreden ve durumundan memnun olan; her hayrı ve güzel ameli mükafatlandıran anlamlarına gelir.

ŞEMS: Güneş anlamına gelir. Genelde ‘’ din’’ kelimesi ile beraber ‘Şemseddin’ şeklinde kullanılır. Dinin güneşi ve dinin insanlara verdiği aydınlık gibi anlamlara gelir.

ŞUAYP: Cemaat ve kabile anlamına gelir. Şuayp,  Allah tarafından Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdir.

TAHA: Kuran-ı Kerim’in 20. Süresidir. Rivayetlerde Hz.Ömer’in Müslüman olmasına vesile olan süre olarak zikredilmiştir.

TALUT: Kendisi İsrailoğullarına karşı savaşmıştır.

TARIK: Sabah yıldızı ve Venüs anlamlarına gelir. Kur-an’daki  86.sürenin adıdır.

TAYYİP: İyi, hoş, güzel; helal ve çok temiz anlamlarına gelir. Dinde güzel görülen ve hoş kabul edilen şeylere de denir. Türk dil kuralına göre Tayyip veya Tayyib şeklinde kullanılır.

ÜMMET: Din, cemaat; yol; ana; nesil; boy ve zaman anlamlarına gelir. Bir peygambere inananların hepsini ifade eder. İsim olarak İslam dinine bağlı olanlara da verilir.

VAHHAB: Bağışlayan ve ihsan eden anlamına gelir. Vahap veya Vahab olarak kullanılır. Allah’ın isimlerindendir.’Abd’ takısı alarak ‘Abdülvahap’ (Çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah’ın kulu anlamına gelir) şeklinde kullanılırsa daha iyi olur.

VAHİD :Bir, tek ve yalnız anlamlarına gelir. Bayan ismi olarak Kuran’da Vahide şeklinde geçmektedir.

VEKİL: Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan; asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden; hükümet üyesi, bakan ve nazır gibi anlamlara gelir. Allah’ın isimlerindendir. Abdülvekil şeklinde kullanılırsa daha iyi olur.

VELİ: Dost, arkadaş, yardımcı, yakın; yönetici; birinin işini üstlenen, çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse; Allah’ın sevgili kulu ve ermiş anlamlarına gelir.

VENHAR: ‘ Ve kurban kes’ anlamına gelir. Sırf Kuran’da geçiyor diye verilmemesi gereken isimlerdendir.

YAHYA: İbranica’da Tanrı lütufkârıdır; Arapça’da yaşıyor anlamına gelir. Diğer kutsal kitaplarda ismi zikredilen, Kuran-ı Kerim’de beş yerde adı geçen ve Zekeriyya(a.s)’nın oğlu olan peygamberdir.

YAKUP:  İbranica’da takip eden ve izleyen anlamındadır. Aynı zamanda kekliğin erkeğine de verilen bir isimdir. Hz.Yusuf’un babası olan İbrani peygamberidir.

YASİN: Tam manası bilinmemesine rağmen ‘Ey insan ve ey Seyyid’ anlamına geldiği söylenmektedir. Kuran’ın 36. Süresi olan Yasin süresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir süredir. Hz.Muhammed (s.a.v)’in bu süre hakkında ‘’ Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin’dir. dediği suredir.

YUNUS: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan memeli bir hayvandır. Bir takım yıldızının da adıdır. Kuran-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberden biridir.

ZEYD: Bu isim ülkemizde ad olarak kullanılmaz. Bu ismi taşıyan Zeyd’in adı Ahzab süresi 37.ayette açıkça zikredilmektedir.

ZEKERİYA: Kuran- Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir. Hz.İsa’dan önce yaşamıştır. Hz.Meryem’in bakımını üstlenmiştir. İsrailoğullarına gönderilmiştir.

ZİKRİ: Hatırlamak için anlamına gelir.Kamer süresinin 17.ayetinde-i haliyle geçer.

ZİYA: Aydınlık, parlaklı, nur ve ışık anlamlarına gelir.Yunus suresi 5; Enbiya suresi48 ve Kasas suresi 71.ayetlerde geçer.

ZÜLKÜF: Yüce ve makam sahibi anlamına gelir. Zülkif olarak da yazılır ve okunur. Kuran’da adı geçen peygmberlerdendir. İsrailoğullarına  gönderilmiştir.

admin
admin
2010 yılından itibaren alanında uzman kişilerin bilgilerine başvurarak anne adaylarının 9 ay 10 gün boyunca aklına takılan tüm sorulara cevap vermeye çalışıyoruz.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
  1. blank Gizem dedi ki:

    Kerim yağız ismini koyabilir miyim sizce nasıl

  2. blank Sevde dedi ki:

    Selamin Aleykum . Bana yardimci olur musunuz hocam?Samet Faruk ismini koyabilirmiyim ?acaba bir sakincasi varmi? Tesekkurler ?

Daha Fazla Yorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.