Kuran’da geçen kız isimleri ve anlamları

28.01.2016
36.098
A+
A-
Kuran’da geçen kız isimleri ve anlamları

Kuran’da geçen kız bebek isimleri

ADİLE: Adil isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Adil: Doğruluk gösteren; eşit, eş; adaletli davranan; her işinde adalet ve doğruluk bulunan hükümet ve Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan kimse gibi anlamlara gelir.

AHSEN: Daha güzel, çok güzel ve en güzel anlamlarına gelir. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Bu isim, Kuran ve hadislerde çokça zikredilmektedir.

AKİFE: Akif’in bayanlar için kullanılan şeklidir. İbadet eden hanım anlamındadır.

ALEYNA: Son zamanlarda popüler isimlerden biri olmasına rağmen bazı din alimleri tarafından ‘‘’üstümüze bela, sıkıntı aksın’’ anlamına geldiği ifade edildiğinden verilmesi tavsiye edilmeyen isimlerdendir.

ALİME: Alim isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Alim kelimesinin anlamı çok okumuş, bilgin , çok bilen, bilgili, sonsuz ilim sahibi , belli düzeyde bilgi birikimine sahip olan kimse anlamlarına gelir.

AMİNE: Peygamber efendimizin annesinin adıdır. İnanılır, güvenilir, sakıncasız, tehlikesiz, gönlü emin, yüreğinde korku olmayan ve korkusuz gibi anlamlara gelir.

ASİFE: Şiddetle esen rüzgar anlamına gelir. Kur’an’da Yunus suresi 22. İbrahim suresi ve En’am suresi 81.ayetlerde geçer.

ASİYE: Kaderli ve üzüntülü kadın anlamına gelir. Hz.Musa (a.s)’yı daha bebekken Nil’den kurtarıp sarayda büyüten ve sonra peygamberliğine iman eden kadının adıdır.

AZİZE: Aziz isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. AZİZ : Muhterem, sayın, saygın, kıymetli, değerli, seçkin, izzet sahibi, üstün, yüce, saygıdeğer, onur ve şeref sahibi, bulunmaz derecede az ve nadir olan, az bulunur; sevgili; veli; evliya, ermiş; Allah’ın izzetli kıldığı mü’min; kuvvetli, galip, kendisine üstün gelinemez, aciz bırakılamaz, her şeye gücü yeten, hiçbir zaman yenilmeyen; manevi gücü çok üstün olan; eşsiz şerefli benzersiz ve erişilmez gibi manalara gelir.

AZRA: Azra’ Bakire el değmemiş; ayak basılmamış ve üstünde yürünmemiş kum; delinmemiş inci anlamlarına gelir. Hz.Meryem’e verilen bir isimdir ve Medine şehrinin isimlerinden biridir.

BETÜL: Namuslu ve temiz kadın; dünyevi ve şeytani heveslerden ve kirlerden uzak kalıp Allah’a yönelen;  Hz.Meryem ve Hz.Fatma’nın lakaplarıdır.

BELKIS: Sebe melikesinin ismidir . Güneşe tapan bir kavmin kraliçesidir. Hz.Süleyman devrinde yaşamış ve Müslüman olmuştur.

BEŞİRE : Beşir adının bayanlar için kullanılan şeklidir.Beşir; Müjde getiren, müjde veren, müjdeci, müjdeleyen, sevindiren; güler yüzlü, güzel yüzlü, güleç yüzlü, sevecen insan anlamına gelir.

BÜŞRA: Müjde ve sevindirici haber; büyük hayır meydana geleceğini gösteren haber anlamlarına gelir. Kur’an’da mü’minlere, kendileri için dünya ve ahirette hazırlanan nimetler bildirilerek müjde verilmiştir.

CENNET: Kelime olarak örtülmüş ve gizlemiş anlamına gelen ‘cenne’ kelimesinden türemiştir. Cennet ağaçlarla örtülüp gizlenmiş bir mekanı ifade eder.

EBRAR: Hayır sahipleri; iyiler, iyilik edenler, faziletliler, dindarlar, doğru sözlüler, özü sözü doğru olanlar ve sadıklar gibi anlamlara gelir. Ebrar bütün iyi hasletleri kendilerinde toplayan , sağlam bir itikada sahip olan ibadetlerinde samimi kimseler için kullanılır.

ELİF: Arap alfabesinin ilk harfidir. Ülfet eden, dost tanıdık, alışmış, alışkın ve alışık gibi anlamlara gelir. İsim olarak Kur’an’da geçmez. Harf olarak Kur’an’ın pek çok yerinde zikredilmektedir.

EMEL: Ümit, şiddetli arzu, hırs, tamah, uzun zamanda gerçekleşebilecek arzu, gerçekleşebilecek arzu, gerçekleşmesi zaman bağlı istek anlamlarına gelir.

EMİNE:  Arapça’da güvenilir anlamına gelen Emin kelimesinin müennes şeklidir. Bu lafız, Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresi 283. Ayette ‘emine’ şeklinde fiil olarak geçer. Türkiye’de çok kullanılan kız isimlerinden biridir.

ESİN: Rüzgar, esinti, sabah rüzgrı; etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu ve ilham anlamına gelir. Esin e harfi uzatılarak Kur’an-ı Kerim’de Muhammed suresinin 15.ayetinde geçer ve suyun hafif tuzlu ve acı olması yani bozulması anlamına gelir.

ESMA: Adlar ve isimler anlamındadır. Esma-i hüsna ise en güzel isimler anlamına gelir. Bu isimde bir çok bayan sahabi hanımlar da vardır.

ESMANUR: Adı nur anlamına gelir. Esma da Nur da Kur’an’da geçen isimler arasında yer alır.

ESRA: Türkçe’de daha hızlı, daha çabuk ve en çabuk anlamlarına gelir.

HACER: Kaçma ve kaçış anlamına gelir. Hacer, terk etmek, hicret etmek; şirkten uzaklaşmak; emsalinden üstün olmak anlamlarına gelen ‘ hecr’ kökünden türer.

HAFİZE : Hafız isminin bayanlar için kullanılan şeklidir.Hafize şekli ilede Kur’an’ı Kerim’de geçmektedir.  Muhafaza eden, saklayan esirgeyen ve koruyan anlamına gelir. Hafız, Kur’an’ı Kerim’i ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimseye verilen bir sıfattır. Allah’ın güzel isimlerinden biridir.

HAKİME: Hakim isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Hikmet sahibi ve her şeye hükmeden; dava yargılama işine memur olan, yargıç; üstte bulunan, egemen olan; hekim, akıllı , becerikli; kadı, vali, amir, hükümdar ve emir anlamlarına gelir. Allah’ın isimlerinden birisidir.

HALİLE: Halil isminin bayanlar için kullanılan şeklidir.Nikahlı kadın, karı ve eş anlamına gelir ve Kur’an’da bu haliyle geçer.

HALİME: Halim isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Halim sakin, sessiz ve yumuşak huylu anlamlarına gelir.Halime, Peygamberimiz ( s.a.v)in süt annelerindendir.

HAMDİYE : Hamdi isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Allah’ı övmek ve Allah’a şükretmek; Allah’ı övmeyle ve Allah’a şükretmekle ilgili; şükreden ve şükredici gibi anlamlara gelir.Hamd şeklinde Kur’an-ı Kerim’de birkaç yerde geçer.

HAMİDE: Hamid isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Hamid hamdeden ve şükreden kul; övülmeye değer gibi anlamlara gelir.

HANİFE: Hanif isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Hanif Allah’ın bir olduğuna inanan ve İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan gibi anlamlara gelir.

HASİBE: Hasib kelimesinin bayanlar için kullanılan şeklidir.Hasib hayır sahibi, eli açık, cömert, değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi, muhasebeci, sayman gibi anlamlara gelir.

HAYAT: Sözlük anlamı olarak ölümün zıttı olan diri olmak demektir. Canlılarda doğumdan ölüm kadar geçen süre anlamına gelir. Allah’ın subuti sıfatlarından biridir. Allah için kullanıldığında anlamı, Allah’ın hiçbir zaman ölmeyen ve uyumayan olması demektir. Onun hayatı için bir başlangıç ve son yoktur.

HAYRAN: Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış; hayranlık duyan, hayrete kalan, son derece beğenen, çok tutkun ve aşırı derecede sevgi duyan anlamına gelir. Bu isim kız ve erkek için kullanılan bir isimdir.

HAYRİYE : İyi faydalı, hayırlı ve yararlı; herkesin beğendiği ve rağbet ettiği şeyler; şeref; meşru iş; faydalı ve sevabı gerektiren amel  manasına gelir.Bu keliminin zıttı şerdir. Bu isim ülkemizde erkeklere Hayri, bayanlara ise Hayriye şeklinde kullanılır.

HAVVA : Hz.Adem’in eşidir.İkisi beraber yasak ağaçtan meyve yedikleri için cennetten çıkarılmıştır.Nisa süresi 1 ve Araf suresi20.vb. Ayetlerde kendisine atıfta bulunulur.

HUTAME : Tutuşturulmuş ateş anlamına gelir.

HÜSNA: Çok güzel ve en güzel anlamına gelir.Bayan adı olarak kullanılır.

İMRAN : Evine bağlı kalan anlamındadır. Hz. Meryem’in babasının adıdır.Erkek ve bayan ismi olarak kullanılır.

İREM: Cennette Şam’da ya da Yemen’de bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bir bahçedir.

KAMİLE: Kamil isminin bayanlar için kullanılan şeklidir.Kamil bütün, tam, noksansız, eksiksiz, kemale ermiş, olgun, yetkin, yaşını başını almış, terbiyeli, görgülü, alim ve bilgili kimse gibi anlamlara gelir.

KERİME: Cömert çok vereni ihsan yönünden yüce ve büyük kadın anlamına gelir. Kız evlat anlamında da kullanılır.

KEVSER: Maddi ve manevi çokluk, bolluk , hayır; kalabalık ve nesil anlamına gelir.Cennette bir havuzun veya ırmağın adıdır.

KEZBAN: Halkımız Kezban ismini Kuran’da geçtiğini sandığından çocuklarına vermektedirler.Fakat Kezban Kur’an’da geçmez.Ama halkımız Rahman suresinde sık sık geçen ” Yalanlarsınız yalan söylüyorsunuz” anlamına gelen ‘Tükezziban’ lafzından dolayı Kezban’ın Kur’an’da geçtiğini düşünerek bu ismi vermektedir.

LAMİA: Parlayan , pırıldayan ve parlak gibi anlamlara gelir.Kura’an-ı Kerim’de bu kelime ‘ lemea ‘ şeklinde geçer.

LATİFE: Latife, yumuşak, hoş güzeli sevimli, güldüren , tuhaf ve güzel söz, şaka gibi anlamlara gelir.

NECAT : Kurtulma ,kurtuluş ve selamet anlamlarına gelir.Kız ve erkek adı olarak kullanılır.Aynı kökten gelen ” Necati’ise kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili ve kurtuluş anlamlarına gelir.Necati şeklinde Mü’min süresi 41. ayette geçer.

NECVE: Tümsek ve yüksek yer ve gizli söz anlamına gelir.Bayan adı olarak kullanılır.

MECİDE: Mecid isminin bayanlar için kullanılan şeklidir.Mecid : çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi anlamlarına gelir. Allah’ın sıfatlarındandır.

MELEK: Bazı alimlere göre Melek kelimesi haber götüren manasındadır.Alimlerin bazılarına göre de melek kelimesi, kuvvet ve iktidar sahibi’ anlamına gelen ‘melk’ veya ‘mülk’ kökünden türetilmiştir.Dolayısıyla melek kelimesinin sözlük anlamı; haberci, elçi, kuvvet ve iktidar sahibi , tedbir ve tasarruf manalarına gelmektedir.

MELİKE : Melik kelimesinin bayanlar için kullanılan şeklidir.Melike kadın hükümdar anlamındadır.Melik:Malik ve sahip olmak anlamına gelen ‘m-l-k’ fiilinden türemiştir. Padişah, hakan, hükümdar, kral ve mal sahibi anlamına gelir.

MERCANE : Mercan kelimesinin bayanlar için kullanılan şeklidir.Mercan : Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, kırmızı kalker iskeletli hayvan ve bu hayvanın iskeletinden elde edilen süs eşyalarının yapımında kullanılan maddelere denir. Rahman süresi 58. Ayette geçer.

MERVE :  Mekke’de Kabe’nin yanında bulunan eski bir dağın adıdır.Burası parça taşlardan oluştuğu için buraya Arapça ‘ çakıl taşı’ anlamında ‘ Merve’ adı verilmiştir.

MERYEM: İbrancadır, isyan ve ayaklanma anlamındadır. İbadete düşkün insan ve dindar kadın anlamları da vardır.Meryem, erkeklerden sakınan ve iffetli anlamındaki ‘ Betül’ adıyla da adlandırılır. Hz. İsa ( a.s)’nin annesidir.

MİNEL :Arapça’da ‘min’ ve ‘el’ kelimelerinden meydan gelmiştir.Buradaki ‘min’ Arap gramerinde cer harfi diye adlandırılan bir harftir.’El’ ise marifelik yani belirlilik ifade eden ve İngilizcede ‘ The’ nın karşılığı olan bir takıdır.

MİNE: Yukarıda geçen minel adından dolayı Kur’an’da geçtiği düşünülmüştür.

MİNNİ: Arapçada ‘benden anlamına gelen bir ifadedir.

MUKADDES: Arapça ‘k-d-s’ kökünden alınmış olup temizlenmiş ve arınmış anlamlarına gelmektedir.Takdis edilmiş, mübarek kutsal, temiz ve kutsal kitaplar anlamına da gelir.Mukaddes kelimesi erkek ve kadın adı olarak kullanılır.Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

MÜMİNE: Mümin kelimesinin bayanlar için kullanılan şeklidir.Kur’an’da mümine olarak geçer. İslam dinine inanmış Müslüman kimse anlamlarına gelir. Allah’tan gelen her şeyi tasdik eden ve doğrulayan kimseler için kullanılan bir terimdir. 

MÜNİRE: Nurlandıran, ışık veren, parlak ve ziya anlamına gelir. Kuran’da Peygambere ve ilahi kitaplara sıfat olarak kullanılmıştır.

NAİME: Güzel ve zarif kadın; nazlı büyütülmüş kadın anlamlarına gelir.

NEHİR: Irmak anlamına gelir.Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde bu kelimenin çoğulu olan ve nehirler ve ırmaklar anlamına gelen ‘enhar’ kelimesi geçer.

NECMİYE: Necmi’nin bayanlar için kullanılan şeklidir.Necmi yıldızla ilgili ve yıldızlara ait anlamındadır.

NİSA: Kadınlar anlamına gelirler.Kız çocuklarına kadınların en hayırlısı anlamına gelen ‘ Hayrunnisa’ ismi de verilmektedir.

NUR: Aydınlık, pırıltı , ışık; şan, şeref; Mekke’deki Hira dağı: ışığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklıktır. Beyzanur ismi ise çok beyaz ve çok temiz nur anlamındadır.

RAHİME : Acayip esirgeyen, merhametli; hafif sesli ve latif konuşan kadın anlamlarına gelir.

REŞİDE : Doğru yolu tutan; iyi hareket eden; akıllı ve ergin kız anlamlarına gelir.

REYHAN : Güzel kokulu bir süs bitkisidir. Rızık, geçimlilik ve rahmet anlamlarına gelir.

RÜVEYDE : Yavaş yavaş ve adım adım anlamlarına gelir.

RÜYA : Uyku sırasında görülen şey, düş, hayal ve umut anlamına gelir.

SABIR : Katlanma, dayanma, ses çıkarmadan bekleme, tahammül etme ve sabretme anlamlarına gelir.

SABRİYE : Sabri’nin bayanlar için kullanılan şeklidir.Sabri ; sabırla ilgili ve sabra ilişkin anlamlara gelir.

SALİHA : Salih isminin bayanlar için kullanılan şeklidir.Kur’an-ı Kerim’de Saliha olarak geçer. Yarar, yakışır; elverişli, uygun, salahiyeti bulunan, yetkili, dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi ve muttaki gibi anlamlarına gelir.

SAİDE : Mubarek, kutlu, uğurlu, mesud; sevap kazanmış ve Allah katında makbul tutulmuş anlamlarına gelir.

SEFERE : Sefer isminin bayanlar için kullanılan şeklidir. Bir yerden başka bir yere gitme, yolculuk, seyahat; gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları iş; savaş hazırlığı; savaşa gitme, harp, savaş anlamlarına gelir.

SELİME :Selim isminin bayanlar için kullanılan şeklidir.Kusuru ve noksanı olmayan, sağlam; temiz; samimi; doğru; kurtulmuş; tehlikesiz ve zararsız anlamlarına gelir. Bayanlar için kullanılan şekli Selime’dir. Ama bu haliyle Kuran’da geçmez.

SEMA : İşitme, duyma, musiki dinleme; gökyüzü, tavan, gök, yukarı, üst, herbir şeyin üst tarafı, yukarı taraf; felek; mevlevilikte musiki eşliğinde dönme hareketi gibi anlamlara gelir.Sema sözlükte bulut ve yağmura da denir.

SERAP : Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılması; atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma.

SULTAN : Delil, belge, otorite; galibiyet, üstünlük, padişah ve hükümdar anlamına gelir.

TAYYİBE : Tayyip isminin müennesidir.İyi, hoş, güzel; helal ve çok temiz anlamlarına gelir. Dinde güzel görülen ve hoş kabul edilen şeylere de denir. 

TENZİLE : İndirme ve aşağı düşürme anlamına gelir. Kur’an’ın azar azar indirilmesini ifade eden bir terimdir

TUBA : En güzel, en iyi, en hoş; baht, mutluluk, müjde ve efdal olan anlamlarına gelir.Kökü yukarıda ve dalları aşağıda bulunan cennet ağacının adıdır.

TURAB : Toprak anlamına gelir.

TUVA : Osmanlıca bir kelimedir.Övünmüş, sena edilmiş ve örülmüş kuyu anlamlarına gelir.Hz.Musa’nın vahiy aldığı Tur-u Sina dağının eteğinde bulunan bir vadinin adıdır.

ÜNZİLE : İndirildi anlamındadır.

VAHİDE : Vahid isminin bayanlar için kullanılan şeklidir.Bir, tek ve yalnız anlamlarına gelir. Allah’ın sıfatlarındandır.

ZEKİYE : Anlayışlı, kavrayışlı ve zeka sahibi anlamlarına gelir.

admin
admin
2010 yılından itibaren alanında uzman kişilerin bilgilerine başvurarak anne adaylarının 9 ay 10 gün boyunca aklına takılan tüm sorulara cevap vermeye çalışıyoruz.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
  1. blank Gizem dedi ki:

    hiranur kuranda geçiyor mu

  2. blank Meryem dedi ki:

    İsim seçerken Kur’andan olması gerekmez. Önemli olan anlamının güzel olmasıdır. Eğer islami isimler istiyorsanız peygamber veya sahabelerin isimlerini koyabilirsiniz. Sırf Kur’anda geçiyor diye bir çok kişi anlamsız kelimeleri isim olarak koyuyor.

Daha Fazla Yorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.